I Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Piaśnica – kultura miejsca”

Cele konkursu:
– Promowanie polskiej kultury i historii,
– Rozbudzanie wyobraźni poetyckiej,
– Rozwijanie wrażliwości, zdolności i umiejętności literackich,
– Inspirowanie do aktywności twórczej,
– Promocja młodych talentów i wymiana doświadczeń poetyckich.


Organizator konkursu:
Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział Gdynia – Elwira Worzała
Fundacja im. Księdza Profesora Włodzimierza Sedlaka – Aleksandra Pitra-Kox


Regulamin konkursu:
1) Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 5-8 i ponadpodstawowych. Nauczyciel/opiekun artystyczny ogłasza w swojej szkole konkurs i przeprowadza w terminie od 04.09 do 04.10.2023 r.


2) Do Organizatora konkursu szkoła przesyła maksymalnie 3 wiersze oraz podpisane załączniki pocztą elektroniczną do 5.10.2023 r. na adres e-mail: tnbspgdynia@wp.pl


3) Wiersze przesłane po terminie oraz z błędami (ortograficznymi…) nie będą brały udziału w konkursie.


4) Tematyka wierszy powinna nawiązywać do Piaśnicy, miejsca poległych za wolność Ojczyzny.


5) Uczestnicy konkursu przed przystąpieniem do pisania wierszy powinni we własnym zakresie zapoznać się z historia Piaśnicy, założeń i idei projektu „Piaśnica – kultura miejsca”
(www.piasnica-kulturamiejsca.pl) oraz kierować się słowami ks. infułata Daniela Nowaka „Bo nie o śmieć tu chodzi, ale o życie”; postrzegać Piaśnicę jako miejsce pamięci i kultury szeroko rozumianej (wyrażenie w poezji tchnienia w Piaśnicę wartości natury duchowej, artystycznej).


6) Uczestnicy przekazują jeden własny, niepublikowany wcześniej wiersz w innych konkursach do swojego nauczyciela: polonisty lub bibliotekarza (opiekuna artystycznego). Wiersz napisany w doc, interlinia pojedyncza, czcionka Times New Roman 12, margines 2,5 z obu stron. Pod wierszem umieścić metryczkę drukowanymi literami: IMIĘ I NAZWISKO
AUTORA, NAZWA SZKOŁY, KLASA, IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA. Przesłanie
pracy konkursowej oznacza automatyczną zgodę autorów i nauczycieli, opiekunów
artystycznych i prawnych na publikację wierszy w tomiku oraz relację z finału konkursu przez Organizatorów.


7) Wraz z wierszami należy przesłać wypełnione zgłoszenie oraz podpisaną klauzulę – załącznik nr 1 i 2.


8) Wiersze oceni profesjonalne Jury powołane przez organizatora konkursu.


9) Decyzja jury konkursu jest ostateczna. Konkurs nie uprawnia do uzyskania punktów przy
rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.


10) Nagrodą w konkursie są tomiki nagrodzonych i wyróżnionych wierszy. W razie braku
funduszy na wersję drukowaną, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wersji
elektronicznej.


11) Finaliści konkursu oraz ich opiekunowie artystyczni otrzymają zaproszenia na finał, który
odbędzie się 8 listopada 2023 r. w Klubie Marynarki Wojennej w Gdyni (finaliści zostaną
powiadomieni o uroczystości rozdania nagród z tygodniowym wyprzedzeniem).

12) Organizator zastrzega sobie prawo do rezygnacji z finału konkursu z przyczyn od niego
niezależnych (epidemia, wojna…). W przypadku rezygnacji z uroczystego wręczenia nagród,
laureaci odbierają indywidualnie nagrody po telefonicznym uzgodnieniu z organizatorem.

Dofinansowanie |

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.